Thursday, 2 June 2011

خامنه‌ای امیدوارم مرگ تو و مجتبی‌ را در یک روز ببینم

از روزی که حکومت اسلامی توسط خمینی جلاد بر پا شد در این کشور خنده و شادی از چهره مردم پرید روزی نیست که اشک مادران برای فرزندان در این سرزمین دیده نشود روزی نیست که پدران برای جستجو فرزندان خود به این زندان به آن زندان سر نزانند امروز از خداوند مرگ هر چه آخوند هست را می‌خواهم یک سری وطن فروش به خاطر منافع شخصی‌ خود هنوز زیر عبای این آخوندها به مردم کشور خود ستم میکنند بترسید از روزی که مردم از این حکومت آزاد شوند مطمئن باشید در هیچ جای دنیا برای شماها جای امنی‌ نخواهد بود پس زودتر به مردم بپیوندین  ای سیاستمدارن اگر امروز به نفاق و حزب بازی را کنار بگذارید دست در دست همه مخالفین این حکومت دهید مطمئن باشید مردم با نام نیک‌ از شماها یاد خواهند کرد من مخالف جمهوری اسلامی امروز یک جمهوری خواهم یک مشروطه خواهم یک کمونیست خواهم یک مجاهد خواهم یک سوسیالیست خواهم پس نفاق را کنار بگذارید و در کنار هم یک صدا نابودی خامنه‌ای و حکومت اسلامی را فراهم کنیم زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment